58 وسیله نقلیه برای یک ماه ممنوع شد
در بازرسی های انجام شده در منطقه سیماو کوتاهیا ، با درخواست بلیط ، 554 وسیله نقلیه از رانندگی منع شدند.

دیدگاهتان را بنویسید