Uludag با سیمهای فولادی پوشانده شده است

[ad_1]


شهرداری عثمانگازی به کمک محله آمد ، که شکایت داشت که سنگهای شکسته شده از دامنه های اولوداگ بر روی خانه های آنها ریخته و به مردم آسیب زده است. یک تیم 10 نفره از کوهنوردان که به درخواست شهرداری کار می کنند ، سنگها را با سیمهای فولادی روی سنگ می پوشانند ، جایی که آنها با طناب آویزان هستند و از سقوط آنها جلوگیری می کنند. کوهنوردانی که با استفاده از طناب رول های 50 کیلوگرمی 50 متری سیم فولادی را از سنگ جدا می کنند ، تقریباً مخالف مرگ هستند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید